بلید کات - Blade Cut

نمایش 24 از محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
تماس بگیرید
مدل:BC08032408
18 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 33.6 میلیمتر
 • قطر: 50.8 میلیمتر
 • نوع کاربری: اورفرز
تماس بگیرید
مدل:BC08072008
13 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 20 میلیمتر
 • قطر: 44.5 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
تماس بگیرید
مدل:BC08101208
20 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 8 میلیمتر
 • ارتفاع: 17.64 میلیمتر
 • قطر: 31.74 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
تماس بگیرید
مدل:BC08102408
15 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 33.3 میلیمتر
 • قطر: 50.8 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
تماس بگیرید
مدل:BC3006-73
16 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12میلمتر
 • ارتفاع: 12میلمتر
 • قطر: 73میلمتر
 • نوع کاربری: اور فرز – فرز رو میزی
تماس بگیرید
مدل:BC12081608
19 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 15.9 میلیمتر
 • قطر: 63.5 میلیمتر
 • نوع کاربری: اور فرز – فرز رو میزی
تماس بگیرید
مدل:BC12111608B
12 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 13 میلیمتر
 • قطر: 63.5 میلیمتر
 • نوع کاربری: اور فرز – فرز رو میزی
تماس بگیرید
مدل:BC173525258
20 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 40 میلیمتر
 • قطر: 48 میلیمتر
 • نوع کاربری: اور فرز
تماس بگیرید
مدل:BC18072408
15 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 7 میلیمتر
 • قطر: 38.1 میلیمتر
 • نوع کاربری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18073208
16 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 9.2 میلیمتر
 • قطر: 50.8 میلیمتر
 • نوع کاربری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18083208
14 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 9 میلیمتر
 • قطر: 50.8 میلیمتر
 • نوع کاربری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18132408
17 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 7 میلیمتر
 • قطر: 38.1 میلیمتر
 • نوع کاربری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18133208
20 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 9.5 میلیمتر
 • قطر: 50.8 میلیمتر
 • نوع کاربری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18134008
15 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکارت
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 9.5 میلیمتر
 • قطر: 63.5 میلیمتر
 • نوع کاربری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18153208
12 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 9.5 میلیمتر
 • قطر: 50.8 میلیمتر
 • نوع کاربری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18183208
10 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 7 میلیمتر
 • قطر: 50.8 میلیمتر
 • نوع کاری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18193208
16 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکارت
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 8 میلیمتر
 • قطر: 50.8 میلیمتر
 • نوع کاری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18213208
13 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 8 میلیمتر
 • قطر: 50.8 میلیمتر
 • نوع کاری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18214008
10 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 9.5 میلیمتر
 • قطر: 63.5 میلیمتر
 • نوع کاربری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18252008
16 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 8 میلیمتر
 • قطر: 38.1 میلیمتر
 • نوع کاربری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18254408
13 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 12 میلیمتر
 • قطر: 69.8 میلیمتر
 • نوع کاربری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18273208
16 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 8 میلیمتر
 • قطر: 50.8 میلیمتر
 • نوع کاربری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18274008
18 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 8.5 میلیمتر
 • قطر: 63.05 میلیمتر
 • نوع کاربری: CNC
تماس بگیرید
مدل:BC18323208
14 نفر رای دادن
 • برند: بلیدکات
 • شفت: 12 میلیمتر
 • ارتفاع: 7 میلیمتر
 • قطر: 50.8 میلیمتر
 • نوع کاربری: CNC
نمایش24 از محصول

منو
شماره تماس:
021-91003435