نمایش 24 از 325 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:HSSCO
180 نفر رای دادن
 • میزان کبالت: 5 درصد
 • نوع مته کاری: فلز
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC06021608
23 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 19 میلی متر
 • قطر : 38/1 میلی متر
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC06022008
7 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 21/5 میلی متر
 • قطر : 44/5 میلی متر
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC08021608
5 نفر رای دادن
 • قطر : 38/1 میلی متر
 • شفت : 8 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 17/5 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC08021606M
32 نفر رای دادن
 • قطر : 30/16 میلی متر
 • شفت : 8 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 17/5 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC08022898M
13 نفر رای دادن
 • قطر : 39 میلی متر
 • شفت : 12 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 12 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC08022408
39 نفر رای دادن
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
 • قطر : 50/8 میلی متر
 • شفت : 12 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 25/4 میلی متر
موجود
مدل:BC1845/17072
35 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 10 میلی متر
 • قطر : 34 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC1845/10753
12 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 8.5 میلی متر
 • قطر : 40 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC1845/17402
23 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • قطر : 38 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 8.5 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC1845/21679
8 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • قطر : 35 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 8 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC08051008
20 نفر رای دادن
 • شفت : 8 میلی متر
 • قطر : 25/4 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 12/9 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC08142008
9 نفر رای دادن
 • قطر : 44/44 میلی متر
 • شفت : 12 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 22/2 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC08142808
17 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • قطر : 57/1 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر: 29/63 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC12031208
31 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • قطر : 64/3 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 19/5 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC18043208
31 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • قطر : 50/8 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 10 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC18223208
27 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • قطر : 50/8 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 12 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC18283208
23 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 7/7 میلی متر
 • قطر : 50/8 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC17330608
36 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • قطر : 41 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 6/35 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC18263208
30 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • قطر : 50/12 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 6 میلی متر
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC18293208
38 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 6 میلی متر
 • قطر : 50/8
 • گارانتی : اصالت سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC7001/50
15 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • قطر : 50 میلی متر
 • درجه : 120
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC7001/60-140
17 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • درجه : 140 درجه
 • قطر : 60 میلی متر
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:BC7001/80
5 نفر رای دادن
 • شفت : 12 میلی متر
 • درجه : 160
 • قطر : 80 میلی متر
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
نمایش24 از 325 محصول
منو
شماره تماس:
021-66731740