نمایش 24 از 52 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:CSB-WSC30048
11 نفر رای دادن
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
 • مدل دندانه : ATB
 • زاویه دندانه : 10 درجه
 • تعداد دندانه : 48
 • قطر شفت : 30 میلی متر
موجود
مدل:CSB-WS40086
14 نفر رای دادن
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
 • زاویه دندانه : 15 درجه
 • تعداد دندانه : 86
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 2.8 میلی متر
 • زخامت الماس : 3.8 میلی متر
موجود
مدل:CSB-WS45096
34 نفر رای دادن
 • زاویه دندانه : 15 درجه
 • تعداد دندانه : 96
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ : 3 میلی متر
 • زخامت الماس : 4 میلی متر
 • قطر دیسک : 450 میلی متر
موجود
مدل:CSB-WS500108
36 نفر رای دادن
 • زاویه دندانه : 15 درجه
 • تعداد دندانه : 108
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ : 3.2 میلی متر
 • زخامت الماس : 4.4 میلی متر
 • قطر دیسک : 450 میلی متر
موجود
مدل:CSB-WS500120
8 نفر رای دادن
 • زاویه دندانه : 15 درجه
 • تعداد دندانه : 120
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ : 3.2 میلی متر
 • زخامت الماس : 4.4 میلی متر
 • قطر دیسک : 450 میلی متر
موجود
مدل:CSB-S28AC1202224
9 نفر رای دادن
 • مدل دندانه : ATB
 • زاویه دندانه : 0 درجه
 • تعداد دندانه : 24
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ : 2.2 میلی متر
 • ضخامت الماس : 2.8-4 میلی متر
موجود
مدل:CSB-MA30096
8 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: TCG
 • زاویه دندانه: 5°
 • تعداد دندانه: 96
 • قطر شفت: 30 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 2.2 میلی متر
موجود
مدل:CSB-MAC350108
27 نفر رای دادن
 • دل دندانه: TCG
 • زاویه دندانه: 5°
 • تعداد دندانه: 108
 • قطر شفت: 30 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 2/5 میلی متر
موجود
مدل:CSB-S281202024
40 نفر رای دادن
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 2/2 میلی متر
 • ضخامت الماس: 2/8-4 میلی متر
 • قطر دیسک: 120 میلی متر
 • مدل دندانه: ATB
 • زاویه دندانه: 0°
موجود
مدل:CSB-WCH11540
39 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: ATB
 • زاویه دندانه: 10°
 • تعداد دندانه: 40
 • قطر شفت: 22/23 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 1/2 میلی متر
موجود
مدل:CSB-W15036
10 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: ATB
 • زاویه دندانه: 10°
 • تعداد دندانه: 36
 • قطر شفت: 30 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 2/2 میلی متر
موجود
مدل:CSB-M18056
13 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: TCG
 • زاویه دندانه: 10°
 • قطر شفت: 30 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 1/8 میلی متر
 • ضخامت الماس: 2.8 میلی متر
موجود
مدل:CSB-W18056
15 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: ATB
 • زاویه دندانه: 17°
 • تعداد دندانه: 56
 • قطر شفت: 30 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 1/8 میلی متر
موجود
مدل:CSB-W18042
37 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: ATB
 • زاویه دندانه: 10°
 • تعداد دندانه: 42
 • قطر شفت: 30 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 2/2 میلی متر
موجود
مدل:CSB-M18556
38 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: TCG
 • زاویه دندانه: 10°
 • تعداد دندانه: 56
 • قطر شفت: 30 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 1/8 میلی متر
موجود
مدل:CSB-W19072
23 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: ATB
 • زاویه دندانه: 10°
 • تعداد دندانه: 72
 • قطر شفت: 20 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 1/4 میلی متر
موجود
مدل:CSB-W20048
37 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: ATB
 • زاویه دندانه: 10°
 • قطر شفت : 30 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 1/8 میلی متر
 • ضخامت الماس: 2/8 میلی متر
موجود
مدل:CSB-M20064
34 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: TCG
 • زاویه دندانه: 10°
 • 10° : 64
 • قطر شفت: 30 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 1/8 میلی متر
موجود
مدل:CSB-M23064
10 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: ATB
 • تعداد دندانه : 64
 • زاویه دندانه: 10°
 • قطر شفت: 30 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 2/2 میلی متر
موجود
مدل:CSB-W23034
6 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: ATB
 • تعداد دندانه : 34
 • زاویه دندانه: 10°
 • قطر شفت: 30 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 2/2 میلی متر
موجود
مدل:CSB-M25080
11 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: TCG
 • زاویه دندانه: 10°
 • تعداد دندانه: 80
 • قطر شفت: 30 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 2/2 میلی متر
موجود
مدل:CSB-W25048
19 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: ATB
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ : 2/2 میلی متر
 • ضخامت الماس : 3/2 میلی متر
 • قطر دیسک: 250 میلی متر
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:CSB-G25540
10 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: ATB
 • زاویه دندانه: 10°
 • تعداد دندانه: 40
 • قطر شفت: 25/4 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 1/2 میلی متر
موجود
مدل:CSB-G25580
37 نفر رای دادن
 • مدل دندانه: ATB
 • تعداد دندانه : 80
 • زاویه دندانه: 10°
 • قطر شفت: 25/4 میلی متر
 • ضخامت بدنه دیسک تیغ: 1/2 میلی متر
نمایش24 از 52 محصول
منو
شماره تماس:
021-66731740