نمایش 24 از 70 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:112-006-12
1 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت: 21 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک: 16 میلی متر
 • عرض بدنه: 16 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی: 40 میلی متر
 • طول بدنه: 236 میلی متر
موجود
مدل:112-008-12
1 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت: 24 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک: 19 میلی متر
 • عرض بدنه: 16 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی: 50 میلی متر
 • طول بدنه: 286 میلی متر
موجود
مدل:112-012-12
1 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت: 25 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک: 20.5 میلی متر
 • عرض بدنه: 16 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی: 60 میلی متر
 • طول بدنه: 400 میلی متر
موجود
مدل:118-040-11
1 نفر رای دادن
 • دقت: 0.08-+ میلی متر
 • ارتفاع چاک بیرونی فک: 24 میلی متر
 • عرض بدنه: 32 میلی متر
 • طول فک: 150 میلی متر
 • طول: 100 سانتی متر
موجود
مدل:135-006-11
1 نفر رای دادن
 • دقت: 0.04-+ میلی متر
 • طول چاک: 5 میلی متر
 • طول چاک از فک: 11 میلی متر
 • عرض دستگاه: 16 میلی متر
 • ارتفاع چاک: 1 میلی متر
موجود
مدل:135-008-11
1 نفر رای دادن
 • دقت: 0.04-+ میلی متر
 • طول چاک: 5 میلی متر
 • طول چاک از فک: 12.5 میلی متر
 • عرض بدنه: 16 میلی متر
 • ارتفاع چاک: 1 میلی متر
موجود
مدل:135-012-11
1 نفر رای دادن
 • دقت: 0.05-+ میلی متر
 • طول چاک: 5 میلی متر
 • طول چاک از فک: 15 میلی متر
 • عرض دستگاه: 17 میلی متر
 • ارتفاع چاک: 1.5 میلی متر
موجود
مدل:120-006-12
23 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 20.5 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک : 15.5 میلی متر
 • عرض بدنه : 16 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی : 40 میلی متر
 • طول بدنه : 235 میلی متر
موجود
مدل:120-008-12
35 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 23.5 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک: 19 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی : 50 میلی متر
 • طول بدنه : 2902 میلی متر
 • طول : 20 سانتی متر
موجود
مدل:120-006-12
14 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 27.5 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک : 22 میلی متر
 • عرض بدنه : 20 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی : 64 میلی متر
 • طول بدنه : 414 میلی متر
موجود
مدل:120-006-14
35 نفر رای دادن
 • دقت : 0.05+- میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 20.5 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک : 15.5 میلی متر
 • عرض بدنه : 16 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی : 40 میلی متر
موجود
مدل:120-008-14
22 نفر رای دادن
 • دقت : 0.05 +- میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 23.5 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک: 19 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی : 50 میلی متر
 • طول بدنه : 2902 میلی متر
موجود
مدل:120-006-14
21 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 27.5 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک : 22 میلی متر
 • عرض بدنه : 20 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی : 64 میلی متر
 • طول بدنه : 414 میلی متر
موجود
مدل:124-006-12
39 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 20.5 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک : 15.5 میلی متر
 • عرض بدنه : 16 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی : 40 میلی متر
 • طول بدنه : 235 میلی متر
موجود
مدل:124-008-12
15 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 23.5 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک: 19 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی : 50 میلی متر
 • طول بدنه : 2902 میلی متر
 • طول : 20 سانتی متر
موجود
مدل:101-006-11
7 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 21 میلی متر
 • دقت : 0.03+- میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک: 16.5 میلی متر
 • عرض بدنه: 16 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی : 40 میلی متر
موجود
مدل:101-008-11
36 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 24 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک : 19 میلی متر
 • عرض بدنه : 16 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی : 50 میلی متر
 • طول بدنه : 288 میلی متر
موجود
مدل:101-012-11
26 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت: 30 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک : 25 میلی متر
 • عرض بدنه : 20 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی : 64 میلی متر
 • قطر نشانگر : 44 میلی متر
موجود
مدل:101-006-21
35 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 21 میلی متر
 • دقت : 0.03+- میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک: 16.5 میلی متر
 • عرض بدنه: 16 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی : 40 میلی متر
موجود
مدل:101-008-21
21 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 24 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک : 19 میلی متر
 • عرض بدنه : 16 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی : 50 میلی متر
 • طول بدنه : 288 میلی متر
موجود
مدل:101-012-21
14 نفر رای دادن
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت: 30 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک : 25 میلی متر
 • عرض بدنه : 20 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی : 64 میلی متر
 • قطر نشانگر : 44 میلی متر
موجود
مدل:111-006-16
16 نفر رای دادن
 • دقت اندازه گیری : 0.01 میلیمتر / “0.0005 اینچ
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 21 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک : 16 میلی متر
 • عرض بدنه: 16 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی تا بدنه : 40 میلی متر
موجود
مدل:111-008-16
37 نفر رای دادن
 • دقت اندازه گیری : 0.01 میلیمتر / “0.0005 اینچ
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 24 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک : 19 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی تا بدنه: 50 میلی متر
 • طول بدنه : 286 میلی متر
موجود
مدل:111-012-16
25 نفر رای دادن
 • دقت اندازه گیری : 0.01 میلیمتر / “0.0005 اینچ
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه ثابت : 25 میلی متر
 • ارتفاع فک بالا تا بدنه متحرک : 20.5 میلی متر
 • عرض بدنه: 16 میلی متر
 • ارتفاع فک اصلی تا بدنه: 60 میلی متر
نمایش24 از 70 محصول
منو
شماره تماس:
021-66731740