فنر لوله بازکنی

نمایش 1 از 24 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:1210
18 نفر رای دادن
 • عرض فنر : 12 میلی متر
 • طول فنر : 10 متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1220
38 نفر رای دادن
 • عرض فنر : 12 میلی متر
 • طول فنر : 20 متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1230
5 نفر رای دادن
 • عرض فنر : 12 میلی متر
 • طول فنر : 30 متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1240
15 نفر رای دادن
 • عرض فنر : 12 میلی متر
 • طول فنر : 40 میلی متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:2020
23 نفر رای دادن
 • طول فنر : 20 متر
 • عرض فنر : 20 میلی متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:2030
30 نفر رای دادن
 • طول فنر : 30 متر
 • عرض فنر : 20 میلی متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:2040
6 نفر رای دادن
 • طول فنر : 40 متر
 • عرض فنر : 20 میلی متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:2210
12 نفر رای دادن
 • عرض فنر : 22 میلی متر
 • طول فنر : 10 متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:2220
11 نفر رای دادن
 • عرض فنر : 22 میلی متر
 • طول فنر : 20 متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:2230
34 نفر رای دادن
 • عرض فنر : 22 میلی متر
 • طول فنر : 30 متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:2240
26 نفر رای دادن
 • عرض فنر : 22 میلی متر
 • طول فنر : 40 متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1410
12 نفر رای دادن
 • طول فنر: 10 متر
 • قطر فنر: 2.8 میلی‌متر
 • عرض فنر: 14 میلی‌متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1420
12 نفر رای دادن
 • طول فنر: 20 متر
 • قطر فنر: 2.8 میلی‌متر
 • عرض فنر: 14 میلی‌متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1430
18 نفر رای دادن
 • طول فنر: 30 متر
 • قطر فنر: 2.8 میلی‌متر
 • عرض فنر: 14 میلی‌متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1610
24 نفر رای دادن
 • طول فنر: 10 متر
 • قطر فنر: 3.2 میلی‌متر
 • عرض فنر: 16 میلی‌متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:2010
12 نفر رای دادن
 • طول فنر : 10 متر
 • عرض فنر : 20 میلی متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1620
20 نفر رای دادن
 • طول فنر: 20 متر
 • قطر فنر: 3.2 میلی‌متر
 • عرض فنر: 16 میلی‌متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1630
12 نفر رای دادن
 • طول فنر: 30 متر
 • قطر فنر: 3.2 میلی‌متر
 • عرض فنر: 16 میلی‌متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1640
20 نفر رای دادن
 • طول فنر: 40 متر
 • قطر فنر: 3.2 میلی‌متر
 • عرض فنر: 16 میلی‌متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1810
12 نفر رای دادن
 • طول فنر: 10 متر
 • قطر فنر: 3.6 میلی‌متر
 • عرض فنر: 18 میلی‌متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1840
25 نفر رای دادن
 • طول فنر : 40 متر
 • قطر فنر: 3.6 میلی‌متر
 • عرض فنر: 18 میلی‌متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1820
29 نفر رای دادن
 • طول فنر: 20 متر
 • قطر فنر: 3.6 میلی‌متر
 • عرض فنر: 18 میلی‌متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1830
30 نفر رای دادن
 • طول فنر: 30 متر
 • قطر فنر: 3.6 میلی‌متر
 • عرض فنر: 18 میلی‌متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
موجود
مدل:1440
25 نفر رای دادن
 • عرض فنر : 14 میلی متر
 • قطر فنر: 2.8 میلی‌متر
 • طول فنر: 40 متر
 • آلیاژ: فولاد سختکاری شده
 • ساخت: ایران
نمایش1 از 24 محصول
منو
شماره تماس:
021-66731740