نمایش 1 از 9 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:B102006
40 نفر رای دادن
 • طول کارگیر : 20 میلی متر
 • طول فرز فرم : 60 میلی متر
 • شفت : 6 میلی متر
 • قطر : 10 میلی متر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:C0102006
19 نفر رای دادن
 • طول فرز فرم : 60 میلی متر
 • طول کار گیر : 20 میلی متر
 • قطر : 10 میلی نتر
 • شفت : 6 میلی متر
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:D100906
24 نفر رای دادن
 • قطر : 10 میلی متر
 • طول فرز فرم : 55 میلی متر
 • طول کارگیر : 10 میلی متر
 • شفت: 6 میلی متر
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:E101606
33 نفر رای دادن
 • طول کارگیر : 16 میلی متر
 • طول فرز فرم : 60 میلی متر
 • قطر : 10 میلی متر
 • شفت : 6 میلی متر
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:L103006
32 نفر رای دادن
 • طول فرز فرم : 65 میلی متر
 • قطر : 10 ملی متر
 • طول کارگیر : 25 میلی متر
 • شفت : 6 میلی متر
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:G102006
18 نفر رای دادن
 • قطر : 10 میلی متر
 • طول فرز فرم : 60 میلی متر
 • طول کارگیر : 20 میلی متر
 • شفت : 8 میلی متر
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:F102006
21 نفر رای دادن
 • قطر : 10 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 20 میلی متر
 • طول فرز فرم : 60 میلی متر
 • شفت : 8 میلی متر
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:H103006
8 نفر رای دادن
 • طول فرز فرم : 70 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 25 میلی متر
 • شفت : 6 میلی متر
 • قطر : 10 میلی متر
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:M102006
40 نفر رای دادن
 • قطر : 10 میلی متر
 • ارتفاع کارگیر : 20 میلی متر
 • طول فرز فرم : 60 میلی متر
 • شفت : 6 میلی متر
 • گارانتی : اصالت و سلامت فیزیکی
نمایش1 از 9 محصول
منو
شماره تماس:
021-66731740